Las provincias y regiones autónomas de China

Beijing
Tianjin
Shanghai
Chongqing

Hebei
Shanxi
Liaoning
Jilin
Heilongjiang
Mongolia Interior

Jiangsu
Zhejiang
Anhui
Fujian
Jiangxi
Shandong

Henan
Hubei
Hunan
Guangdong
Hainan
Guangxi

Sichuan
Guizhou
Yunnan
Tibet

Shaanxi
Gansu
Qinghai
Ningxia
Xinjiang


YUNNAN
Capital: Kunming
Tel del gobierno provincial: 0871-3621773
Sitio web del gobierno provincial: www.yu.gov.cn
Geografía y condiciones naturales
Yunnan, llamada en breve "yun" o "dian", está situada en las fronteras suroeste de China, y el trópico de Cáncer atraviesa la parte sur de la provincia. Tiene una superficie total de 394.000 kilómetros cuadrados, ocupando el 4,1% del territorio nacional. Por el este colinda con la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi y la provincia de Guizhou; por el norte, mira a la provincia de Sichuan a través del río Jinsha; por el noroeste limita con la región autónoma de Tibet; por el oeste limita con Myanmar y por el sur y el sureste con Laos y Viet Nam, respectivamente. En total Yunnan tiene 4.060 kilómetros de fronteras terrestres.
I. Geografía y condiciones naturales
Ubicación geográfica
Yunnan, llamada en breve "yun" o "dian", está situada en las fronteras suroeste de China, y el trópico de Cáncer atraviesa la parte sur de la provincia. Tiene una superficie total de 394.000 kilómetros cuadrados, ocupando el 4,1% del territorio nacional. Por el este colinda con la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi y la provincia de Guizhou; por el norte, mira a la provincia de Sichuan a través del río Jinsha; por el noroeste limita con la región autónoma de Tibet; por el oeste limita con Myanmar y por el sur y el sureste con Laos y Viet Nam, respectivamente. En total Yunnan tiene 4.060 kilómetros de fronteras terrestres.
Altura sobre el nivel del mar
Topográficamente, Yunnan desciende de norte a sur. Su elevación sobre el nivel del mar es de 1.500-2.200 metros en la parte sur y 3.000-4.000 metros en el norte. El pico Kagebou de la montaña nevada Meili tiene una altitud de 6.740 metros y es el más elevado de la provincia. En el este se encuentra la meseta Yunnan­-Guizhou, de topografía más llana y con una elevación media de 76,4 metros sobre el nivel del mar.
Recursos naturales: Yunnan, conocida como "reino de la flora", "reino de la fauna", "reino de los metales no ferroso" y "tierra de las materiales medicinales", abunda en ricos recursos naturales.
Flora
Yunnan es la provincia china con más especies de plantas. Además de las plantas típicas de las zonas tropicales, subtropicales, templadas y frío-templadas, Yunnan tiene muchas plantas antiguas, evolucionadas, especiales o introducidas de otros países. De las cerca de 30.000 plantas superiores de China, 18.000 tienen presencia en Yunnan, y esta cifra representa más de la mitad del total nacional.
Yacimientos
Hasta ahora, se han descubierto más de 150 minerales, es decir el 93% del número total del país, con un valor potencial de reserva de 3 billones de yuanes. Entre ellos, los minerales combustibles, los no metálicos y los minerales no ferrosos son de un 40%, un 7,3% y un 52,7%, respectivamente. Se han verificado las reservas de 86 minerales en 2.700 lugares. Entre las reservas, un 13% figuran en los primeros puestos del país, y dos terceras partes son importantes en la cuenca del Yangtsé y en el sur del país. Los minerales que ocupan el primer lugar del país son el cinc, el plomo, el estaño, el cadmio, el indio, el talio y el amianto azul.
Recursos hídricos
Las precipitaciones pluviales de Yunnan son abundantes. Hay muchos ríos y lagos cuyos caudales anuales llegan a 200.000 millones de metros cúbicos, tres veces el del río Amarillo. La cantidad de agua que pasa por su territorio es de 160.000 millones de metros cúbicos y, sumadas ambas cifras, la posesión de agua per cápita es de 10.000 metros cúbicos, cuatro veces la media nacional. Esta enorme cantidad de agua son ricos recursos de hidroenergía de Yunan, así como su máxima ventaja de energía.
Recursos turísticos
Yunnan cuenta con recursos turísticos atractivos, climas agradables, paisajes pintorescos y poéticos y costumbres étnicas coloridas, los que son como un maravilloso rollo de pintura.
Medio ambiente
Gracias a su alto nivel sobre el mar, la luz solar es de buena calidad y el aire es puro.
II. Población y etnias
Estadística demográfica
A fines de 1998, la provincia tenía una población de 41,44 millones de habitantes.
Tasa de crecimiento demográfico: A fines de 1998 la tasa de crecimiento demográfico vegetativo era de 12,10 por mil.
Promedio de vida
En 1995 fue de 65,1 años en el caso del hombre, y de 67,7 años en el de la mujer.
Distribución de las minorías etnicas y su proporción demográfica
Yunnan es la provincia china donde se habitan más etnias minoritarias. Entre las 56 etnias del país, Yunnan tiene 25. Estas etnias representan el 38,07% de la población provincial de 41,44 millones de habitantes. Todas sus 24 minorías étnicas (yi, bai, hani, zhuang, dai, miao, lisu, hui, lahu, va, naxi, yao, tibetana, jingpo, bulang, pumi, nu, achang, jinuo, mongola, dulong, man, shui y bouyei) tiene una población superior a 8.000 personas.
La distribución de las etnias minoritarias es dispareja
Algunas tienen comunidades propias y a la vez conhabitan con otras; otras viven en forma concentrada en una zona, una prefectura, e incluso en un distrito o un cantón; otras viven dispersas cerca de los poblados y las ciudades, o junto a las vías de conmunicación; y otras en las ciudades y poblados. Las etnias hui, man, bai, naxi, mongol, zhuang, dai, achang, buyi y shui, viven principalmente en los valles y las zonas fronterizas, y su población combinada totaliza unos 4,5 millones; las etnias hani, yao, lahu, wa, jingpo, bulang, deyang, qinuo y yi viven principalmente en las zonas colinosas y tienen una población total de 5 millones; y las etnias miao, lisu, tibetana, pumi, nu y dulong y parte de los yi, habitan predominantemente en las zonas de montañas y su población suma unos 4 millones de habitantes. En Yunnan no hay ningún distrito habitado por una sola etnia. Los hui y los yi habitan más bien dispersos que concentrados y se encuentran en la mayoría de los distritos.
Nivel de educación
En 1998, la provincia tenía 419.800 habitantes con un nivel de educación preuniversitaria, universitaria o superior, 2.11 millones con un nivel del segundo ciclo de educación media (incluida la formación profesional), 8,3 millones con un nivel del primer ciclo de educación media, y 18.25 millones con un nivel de educación primaria. La población de analfabetos y semianalfabetos superior a 15 años era de 8,253 millones.
III. Economía
Producto interno bruto (PIB)
179.390 millones de yuanes en 1998.
PIB per cápita
4.355 yuanes a fines de 1998.
Proporciones sectoriales en el PIB
A fines de 1998, las proporciones de los sectores primario, secundario y terciario fueron de 22,8%, 46,2% y 31,1%, respectivamente.
Población pobre: Debido a los factores históricos y naturales, Yunnan es la provincia que tiene más distritos pobres. La población pobre vive principalmente en los 73 distritos pobres y más de 500 cantones y poblados montañosos. Según el estándar estatal de ingreso neto anual por persona inferior a los 300 yuanes, la provincia tenía 7 millones de personas que vivían en la pobreza en 1994, o sea un 9,7% de la población pobre de todo el país. Estas personas viven principalmente en los 73 distritos pobres beneficiarios del programa de ayuda estatal a las zonas pobres.
Plan de ayuda a las zonas pobres
Se implementan "cinco proyectos", destinados a mejorar las instalaciones de infraestructura de las zonas pobres. El primero es el proyecto de transformación del suelo. Se centra en la conversión de laderas en terrazas de cultivo y en la roturación de tierras vírgenes, y se construyen tierras de cultivo apropiadas para la conservación del agua, el suelo y el abono, con el fin de realizar la meta de un 1/15 hectáreas de tierra de cultivo por persona y con un rendimiento superior a los 300 kilos, de modo que se resuelva básicamente el problema de alimentación. El segundo proyecto es la regularización del agua. Mediante la construcción de pequeños albercas, acequías, pozos, estanques y obras hidráulicas y de agua potable medianas y pequeñas, se resolverá el problema de agua potable para más de 4 millones de habitantes y 3 millones de cabezas de ganado mayor y se logrará que cada persona disponga de un 1/15 hectáreas de tierra irrigada. El tercer proyecto es el de electricidad. Se fortalecerá la construcción de centrales eléctricas medias y pequeñas y la construcción de redes de transmisión, tratando de conseguir que la electricidad llegue al 80% de las 1.866 aldeas administrativas que aún no la tienen. El cuarto proyecto es la construcción de carreteras. Se aumentará la inversión en estas obras en las zonas pobres, para que las carreteras sencillas alcancen el 80% de las 2.132 aldeas administrativas de 8 cantones y poblados que hasta ahora no tienen acceso a ellas. El quinto proyecto es la reforestación. Según el plan de eliminación en lo básico de las montañas peladas para el 2000, se refuerza el trabajo de repoblación forestal y se desarrollan vigorosamente los bosques maderables, económicos y de leña, y se intensifican los trabajos de ahorro de combustibles vegetales y de transformación de estufas, la sustitución de la leña por la electricidad o el carbón, el desarrollo del gas metano, la conservación del agua y el suelo y la mejora de las condiciones ecológicas.
Ingreso fiscal
16.823 millones de yuanes en 1998.
Valor de producción industrial y tasa de crecimiento:
150.323 millones de yuanes en 1998.
Valor de producción agrícola y tasa de crecimiento
38.126 millones de yuanes en 1998.
Comercio exterior
Yunnan ha establecido relaciones comerciales con más de 70 países y regiones de Asia, Europa, América y Oceanía, y exporta el tabaco, artículos mecánicos y electrónicos, productos químicos, metales no ferrosos, productos agrícolas y subagrícolas. En 1998 el volumen de importación y exportación fue de 1.652 millones de dólares en 1998.
Uso de capitales foráneos
En 1998 la inversión directa foránea en la provincia fue de 146 millones de dólares y el número de empresas de inversión foránea fue de 1.575.
Industrias pilares: Tabaco, biología, minería y turismo.
IV. Telecomunicaciones
Posesión de teléfonos
1,881 millones de usuarios de teléfonos a fines de 1998.
Estaciones de radio y televisión
La Radio del Pueblo de Yunnan y la de Televisión de Yunnan.
V. Transporte y comunicaciones
Líneas férreas
El ferrocarril Nanning-Kunming, de una longitud total de 886 kilómetros y que tiene 306 kilómetros en Yunnan, liga a Guangxi, Guizhou y Yunnan y les da acceso al mar. Es una línea troncal electrificada de primera clase estatal. El ferrocarril Guangtong-Dali, de 213 kilómetros de largo, es una línea troncal de segunda clase estatal. El ferrocarril Kunyang-Yuxi Sur, de 56,3 kilómetros, es una línea local construida con fondos reunidos por la prefectura de Yuxi.
Carreteras
Yunnan tiene 958 kilómetros de carreteras de segunda clase estatal o superior, 7.571 kilómetros de carreteras de tercera y 52.248 kilómetros de carreteras de cuarta clase. Se ha conformado en lo básico una red de carreteras que toma la ciudad de Kunming como núcleo y se irradia a toda la provincia, además de conectar Yunnan con Sichuan, Guizhou, Guangxi, y Tibet y con los países vecinos: Myanmar, Laos, Viet Nam y Tailandia.
Vías acuáticas
En 1995, la provincia invirtió 171 millones de yuanes en la construcción del transporte fluvial. Se ampliaron 807 kilómetros de vías fluviales para barcazas, y se construyeron dos puertos con una capacidad de carga y descarga anual de 300.000-400.000 toneladas cada uno y 4 muelles con una capacidad individual de 100.000 toneladas, formando así una capacidad de transporte general anual de 2 millones de toneladas de mercancías y de 2 millones de pasajeros.
Aviación civil
Yunnan tiene 19 vuelos nacionales que llevan de Kunming a Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Haikou, Shantou, Chongqing, Shenyang, Harbin, Wuhan, Xi´an, Lanzhou, Hangzhou, Xiamen, Nanning, Shenzhen, Guiyang, Changsha y Guilin; tres vuelos provinciale, que salen de Kunming a Jinghong, Mangshi y Simao; y cuatro vuelos internacionales que llegan a Bangkok, Rangún, Kuala Lumpur y la región china de Hong Kong.

El aeropuerto Wujiaba de Kunming es de primera clase nacional y los de Xishuangbanna, Mangshi y Simao son aeropuertos de segunda clase nacional.
VI. Focos y proyectos de captación de capitales foráneos

Yunnan da la bienvenida a los amigos extranjeros, los chinos de ultramar y los compatriotas de Taiwan, Hong Kong y Macao dispuestos a hacer inversiones y explotaciones en los diversos terrenos permitidos y estimulados por la política industrial de China. Según las Estipulaciones Provicionales para Orientar las Inversiones Foráneas y el Catálogo-Guía de Actividades Industriales para las Inversiones Foráneas, ambos promulgados por el Consejo de Estado, y en consideración de las necesidades reales del desarrollo de Yunnan, la provincia estimula especialmente las inversiones foráneas en los siguientes sectores.

1. Instalaciones infraestructurales
1) Construcción y operación de ferrocarriles locales y sus puentes y túneles (no se permite el capital foráneo exclusivo).
2) Construcción y operación de carreteras, puentes portuarias independientes, túneles e instalaciones portuarias (los activos de propiedad estatal tienen la posición predominante o de control de las acciones en los muelles de uso público).
3) Construcción y operación de aeropuertos civiles (los activos de propiedad estatal tienen la posición predominante o de control de las acciones).
4) Construcción y operación de centrales hidroelécticas.
5) Construcción y operación de plantas termoeléctricas con capacidad instalada de 300.000 kw o superior cada unidad.

2.Agricultura y desarrollo de recursos biológicos
Cultivo, cuidado, frescura y procesamiento de flores y plantas especiales.
Cultivo y procesamiento de plantas económicas tropicales.
Importación, cultivo y plantación de especies mejoradas de árboles frutales de las zonas tropicales, subtropicales y templadas, y procesamiento y frescura de sus frutas.
Cultivo y procesamiento de especias naturales.
Cultivo y procesamiento hongos comestibles.
Explotación de productos pecuarios, cría de animales y procesamiento de carne comestible; procesamiento de alimentos de carne y leche; extracción de elementos medicinales del celebro, la sangre y las vísceras de ganados comestibles; y procesamiento de lana y pieles.
Explotación y uso de los productos derivados de plantas económicas especiales (desarrollo de enzimas y proteínas funcionales de plantas; industria de materias primas medicinales de plantas; y desarrollo general de ricino y palmera.

3. Explotación de recursos minerales

Fertilizantes fosfatados compuestos, y una serie de productos químicos como aditivos para alimentos, aditivos para forraje, retardantes de fuego, fosfatos y compuestos fosfóricos, todos basados en el fósforo como materia prima.

2) Industria metalúrgica ferrosa
A. Extracción y beneficio de minerales de hierro.
B. Extracción, beneficio, fundición y procesamiento avanzado de manganeso.
C. Fundición de acero inoxidable.
D. Hojas de acero al silicio laminadas en frío, planchas galvanizadas con cinc, planchas galvanizadas con estaño, planchas de acero inoxidable, planchas delgadas laminadas en frío y planchas delgadas laminadas en caliente.
E. Producción de hierro de reducción directa y de hierro de reducción fundida.

3) Industria de metales no ferrosos
A. Producción de silicio monocristalino y silicio policristalino.
B. Aleaciones duras, compuestos de estaño y compuestos de antimonio.
C. Materiales compuestos de metales no ferrosos y materiales de aleaciones nuevas.
D. Extracción de minerales de minas de cobre, plomo y cinc (no se permite capital foráneo exclusivo).
E. Extracción de minerales de aluminio (no se permite capital foráneo exclusivo) y producción de alúmina de más de 300.000 toneladas al año.

4) Prospección riesgo de recursos minerales

5) Materiales de construcción y manufactura de productos no metálicos
A. Materiales de construcción de nuevos tipos.
B. Tecnología de procesamiento profundo de planchas planas de vidrio.
C. Materiales inorgánicos no metálicos y productos derivados (cristal de cuarzo y cristal artificial).
D. Explotación y procesamiento de piedras naturales fuera de las zonas de reserva.
E. Líneas de producción de cemento seco de nuevo tipo basado en la arcilla calcinada, con una capacidad productiva diaria superior a las 4.000 toneladas.

4. Explotación de recursos turísticos
1) Construcción y desarrollo de zonas vacacionales turísticos y lugares de paisaje de nivel nacional y provincial, incluida la construcción de instalaciones infraestructurales complementarias.
2) Construcción de instalaciones de recepción y recreación para las zonas de vacaciones turísticas.

5. Altas y nuevas tecnologías
1) Producción de escala requeridad e industrialización de las altas y nuevas tecnologías.
2) Introducción de altas tecnologías en las industrias tradicionales, principalmente la maquinaria, la electrónica, la biofarmacéutica, la alimenticia, la metalurgia y la química. Los principales productos son: máquinas-herramientas digitales y de exportación, productos eléctricos, equipos electrónicos y materiales electrónicos de uso financiero, transformación de refinerías de azúcar y productos azucareros de uso amplio, papel y productos derivados, productos ópticos, neumáticos y de caucho, materiales de construcción de nuevos tipos y productos de vidrio, y productos de madera de procesamiento profundo.

6. Protección ambiental
A. Uso múltiple de gas residual, agua servida y desechos.
B. Fabricación de equipos especiales de la higiene urbana.
C. Rectificación y construcción del ambiente ecológico.
D. Proyectos de tratamiento de la contaminación ambiental y tecnologías de detección y tratamiento.
VII. Políticas preferenciales para la captación de inversiones foráneas
Las empresas productivas con inversión foránea creadas en la provincia y dedicadas al desarrollo de la energía, las comunicaciones, las obras hidráulicas, la protección ambiental, la agricultura, la silvicultura y la ganadería y las actividades relacionadas que tengan un período de operación de más de 10 años, estarán exentas del impuesto a la renta empresarial en el primero y el segundo año desde el año lucrativo, y el impuesto a la renta pagado a la hacienda local del tercero al quinto año les será devuelto en monto íntegro por el departamento de hacienda del mismo nivel.

Las empresas establecidas con inversión foránea reconocidas como de alta tecnología y con un período de operación de más de 10 años, estarán exentas del impuesto a la renta empresarial en el primero y el segundo año desde el año lucrativo; el impuesto a la renta a la hacienda local del tercero al séptimo año les será devuelto en monto íntegro por el departamento de hacienda del mismo nivel; la parte correspondiente a la localidad del impuesto al valor añadido pagado del primero al tercero año de la operación de la empresa, será devuelta por el departamento de hacienda del mismo nivel; después del vencimiento del período de reducción y exención de impuestos y con la aprobación del departamento tributario de nivel provincial, se podrá aplicar una tasa de impuesto preferencial al impuesto a la renta empresarial.

Para los proyectos de inversión foránea en infraestructuras tales como la energía, las comunicaciones, la protección ambiental y las instalaciones urbanas de uso público con una inversión real superior a los 10 millones de dólares, y previa aprobación, la parte correspondiente a la localidad del impuesto al valor añadido pagado en los primeros tres años de operación de la empresa será devuelta por el departamento de hacienda del mismo nivel.

Para las empresas de inversión foránea radicadas en la provincia, en caso de reinvertir los beneficios obtenidos en ella y cuyo período de operación cubra no menos de 5 años, les será devuelta la parte del impuesto a la renta pagado correspondiente a la reinversión por el departamento de hacienda del mismo nivel.

Los proyectos de inversión foránea dedicados al desarrollo agrícola en tierras no laborables estarán exentos del impuesto agrícola y del impuesto a ciertos productos agrícolas especiales en los primeros tres años a partir del año lucrativo y, en el cuarto y el quinto año, luego de ser recaudados estos impuestos por el departamento tributario, les serán devueltos en monto íntegro por el departamento de hacienda del mismo nivel.

En caso de que una empresa de inversión foránea necesite usar terreno, se le dará prioridad en el otorgamiento de la cuota dentro del plan de uso de tierra y se le cobrará la tarifa según el estándar aplicable a las empresas del mismo índole establecidas en la provincia. Si ella no puede pagarla en una vez, podrá hacerlo a plazos mediante consultas. Si un inversionista foráneo invierte en el proyecto de vivienda, el 30% de la superficie edificada podrán ser vivienda comercial.
@
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688