Las provincias y regiones autónomas de China

Beijing
Tianjin
Shanghai
Chongqing

Hebei
Shanxi
Liaoning
Jilin
Heilongjiang
Mongolia Interior

Jiangsu
Zhejiang
Anhui
Fujian
Jiangxi
Shandong

Henan
Hubei
Hunan
Guangdong
Hainan
Guangxi

Sichuan
Guizhou
Yunnan
Tibet

Shaanxi
Gansu
Qinghai
Ningxia
Xinjiang


SHAANXI
Gobernador: Cheng Andong
Capital: Xi'an
Dirección: Oficina del gobierno provincial, Xincheng Dayuan, Xi'an, Shaanxi (C.P. 710004)
Tel: 029-7292664
“d˜bF029[[7291527@7251551
Dirección de la Red: 203.93.40.252/sxxx/gv.htm
Ubicación geográfica
Ubicada en el curso medio del río Amarillo en las entrañas del país, Shaanxi es una puerta de entrada a China y vincula el este con el oeste y el norte con el sur del país. El "Nuevo Puente Eurasiático", que empieza por el este en Lianyungang, China, y terminar por el oeste en Rotterdam, Holanda, pasa por la provincia a través de su parte central. Shaanxi colinda con siete provincias y regiones autónomas (Shanxi, Henan, Hubei, Sichuan, Gansu, Ningxia y la Mongolia Interior). Tiene una superficie de 205.600 kilómetros cuadrados y mide 1.000 kilómetros de norte a sur y 360 kilómetros de este a oeste.
I. Geografía y naturaleza
Ubicación geográfica
Ubicada en el curso medio del río Amarillo en las entrañas del país, Shaanxi es una puerta de entrada a China y vincula el este con el oeste y el norte con el sur del país. El "Nuevo Puente Eurasiático", que empieza por el este en Lianyungang, China, y terminar por el oeste en Rotterdam, Holanda, pasa por la provincia a través de su parte central. Shaanxi colinda con siete provincias y regiones autónomas (Shanxi, Henan, Hubei, Sichuan, Gansu, Ningxia y la Mongolia Interior). Tiene una superficie de 205.600 kilómetros cuadrados y mide 1.000 kilómetros de norte a sur y 360 kilómetros de este a oeste.
Altura sobre el nivel del mar
La topografía de Shaanxi es compleja y compuesta de montañas y llanuras. La característica básica es que el terreno es alto en el sur y el norte y bajo en el centro, formando 3 zonas naturales diferentes de norte a sur. En el norte está la meseta de loess; en el centro, la llanura Guanzhong, llamada también "Qingchuan de 400 kilómetros"; y en el sur, la zona montañosa Qinba.
La meseta de loess, a 88-1.000 metros sobre el nivel del mar, cubre el 45 por ciento de la superficie total de la provincia.
La llanura Guanzhong se extiende desde Baoji en el oeste hasta Tongguan en el este y se eleva en promedio de 520 metros s.n.m.
La zona montañosa Qinba, incluida la montaña Qinling, la montaña Bashan y el valle del río Hanjiang, representa el 36 por ciento de la superficie total de la provincia. La montaña Qinling se alza a 1000-3000 metros sobre el nivel del mar; la montaña Bashan, en el extremo sur de la provincia, a 1.500-2.000 metros s.n.m.
Recursos naturales

Minerales:
En Shaanxi se han verificado las reservas de 91 minerales, incluidas las de 58 de ellos que figuran en los primeros 10 puestos del país. Por ejemplo, el oro ocupa el quinto lugar en términos de reserva y el cuarto lugar en términos de producción. La explotación del mineral fino de molibdeno genera la mitad del total nacional. Las reservas de carbón verificadas llegan a 161.800 millones de toneladas, constituyéndose en el mineral más importante de Shaanxi. La Mina de Carbón de Beishenfu, ahora en explotación, tiene una reserva tan enorme como de 134.000 millones de toneladas. Su carbón termal de alta calidad, con estratos gruesos y superficiales, es fácil de explotar, y se trata de un campo de carbón de este tipo rara vez visto en el mundo. El campo de gas natural con instalaciones completas de nivel mundial en el norte de Shaanxi posee una reserva verificada de 350.000 millones de metros cúbicos.

Hidroenergía

Al norte de la montaña Qinling, en Shaanxi, corren los ríos Weihe, Jinghe, Luohe y Wudinghe, tributarios del Amarillo. Al sur de dicha montaña fluyen los ríos Hanjiang, Danjiang y Jialingjiang, afluentes del Yangtsé. El río Hanjiang es el mayor de la provincia y su caudal representa la mitad del volumen anual de los ríos de la provincia (éste último, de 42.600 millones de metros cúbicos). La energía hidráulica de Shaanxi totaliza más de 14 millones de kilovatios.

Fauna:
Shaanxi tiene más de 750 especies de animales vertebrados silvestres. Entre sus 79 especies de animales preciosos y raros se incluyen el panda, el mono de pelaje dorado, el leopardo de nubes y otros nueve, todos bajo la protección estatal prioritaria.

Flora:
Los bosques de Shaanxi, que cubren una superficie de 5,93 millones de hectáreas, están principalmente en la zona montañosa Qinba, la montaña Guanshan, la montaña Huanglong y la montaña Qiaoshan, y su cobertura llega a 28,8 por ciento. En Shaanxi hay 3.300 variedades de plantas silvestre; 37 de ellas son raras y preciosas y 800 son utilizables para la medicina. Los ricos recursos de plantas medicinales para la salud, entre ellos el hippophae rhamniodes y la grosella bureija, tienen alto valor de explotación. La laca natural está en primer lugar en el país en lo que se refiere a producción. La azufaifa, la semilla de nuez y el aceite de aleurita son productos tradicionales para la exportación.

Recursos turísticos:
En Shaanxi están 72 tumbas de emperadores y reyes, que son testimonios de la economía y la cultura de sus respectivas épocas. La Tumba del Emperador Amarillo, los Guerreros y Caballos de Terracota, el Templo Famen, el Bosque de Estelas con Inscripciones de Xi'an, el Museo de Historia de Shaanxi y la Antigua Muralla de la Ciudad de Xi'an, así como otros cuatro patrimonios son de "los mejores de China". La Tumba del Emperador Qin Shi Huang y sus Guerreros y Caballos de Terracota (apreciados como la octava maravilla del mundo) han sido incluidos por la UNESCO en los Patrimonios Culturales Mundiales.

Situación medioambiental y problemas
La desetización, la erosión y el viento de arena han empeorado.
Hace 1.500 años, Shaanxi estaba cubierta de praderas aterciopeladas y gozaba de la fama de "mar terrestre" y "casa del cielo". Posteriormente, debido a las constantes guerras y a la roturación en exceso, los bosques y la capa vegetal fueron destruidos, la mayoría del suelo quedó desertizado y el medio ambiente se deterioró. En 1949, casi todos los bosques nativos y los pastizales habían desaparecido y la arena movediza avanzaba sobre el sur, tapando grandes cantidades de tierras de cultivo y aldeas. Los vientos de arena han acarreado enormes daños a la producción industrial y agrícola.
Añadido a ello, la acción de las aguas corrientes naturales, a la de la meseta de loess ha degenerado en una tierra fea de quebradas. Las prefecturas de Yan'an y Yulin al norte del distrito de Fuxian son las zonas que más agua y suelo pierden en la cuenca del Alto Amarillo. Cada año entran a este río cientos de millones de toneladas de arena, lo que es la principal causa que responde del lodo y la arena del Amarillo.
Por eso, después de una cuidadosa planificación, y comenzando por el norte de la provincia, Shaanxi ha puesto en marcha el programa de "belleza de las montañas y los ríos", con el fin de controlar la pérdida de agua y suelo y mejorar el medio ambiente ecológico. Para su ejecución se han decidido principios de construcción y desarrollo apropiados a las condiciones locales en relación a las zonas de viento de arena a lo largo de la Gran Muralla localizada en la provincia de Shaanxi, la zona de colinas y quebradas de la meseta de loess del norte de Shaanxi, la zona de quebradas de la meseta al norte del río Weihe, la llanura Guanzhong y la zona montañosa Qinba. Se espera convertir Shaanxi, al cabo de varias décadas de esfuerzos, en un hogar hermoso y próspero de montañas verdes, aguas claras y cielos azules, y realizar así el desarrollo sostenible en lo económico y lo social.
II. Población

1. Estadística demográfica: La población de Shaanxi totaliza 35,96 millones de habitantes.
2. Crecimiento demográfico: La tasa de crecimiento vegetativo es de 7,13 por mil.
3. Promedio de vida
4. Distribución de las etnias y sus proporciones poblacionales: La etnia han representa el 99,4 por ciento de la población total de la provincia, aparte de las etnias minoritarias hui, man y mongola. La densidad demográfica de Shaanxi es de 174 personas/kilómetro cuadrados.
5. Nivel educacional: En 1998, Shaanxi tenía 13,8 millones de habitantes con nivel de educación primaria, entre ellos 6,93 millones de varones, y 6,87 millones de mujeres; 10,058 millones con nivel de educación media del primer ciclo, entre ellos 5,676 millones de varones y 4,382 de mujeres; 3,71 millones con nivel de educación media del segundo ciclo, entre ellos 2,14 millones de varones y 1,57 millones de mujeres; y 854.000 personas con nivel de educación superior, entre ellos, 531.000 hombres y 323.000 mujeres.
En 1998, los habitantes de 15 años para arriba sumaban 25,92 millones de habitantes (13,12 millones de hombres y 12,8 millones de mujeres), incluyendo 4,28 millones de analfabetos y semianalfabetos (1,37 millones de hombres y 2,91 millones de mujeres). Los analfabetos y semianalfabetos representaban el 16,52 por ciento de la población de 15 ó más años de edad (hombres, 10,45 por ciento; y mujeres, 22,74 por ciento).

III. Economía
1. Producto Interno Bruto: 148.760 millones de yuanes en 1999.
2. Tasa de crecimiento del PIB: 8,4 por ciento en 1999.
3. PIB per cápita: 3.834 yuanes.
4. Proporciones sectoriales en el PIB: Sector primario, 20,5 por ciento: sector secundario, 41,1 por ciento; sector terciario, 38,4 por ciento.
5. Población pobre (por debajo de la línea de pobreza) y programa de alivio de la pobreza
6. Tasa de inflación:
7. Tasa de desempleo:
8. Ingresos fiscales: 9.333,09 millones de yuanes.
9. Valor de la producción industrial y tasa de crecimiento: 129.500 millones de yuanes
10. Valor de la producción agrícola y tasa de crecimiento: 34.000 millones de yuanes.
11. Comercio exterior
En 1999, el volumen de importaciones y exportaciones de la provincia totalizó 2.033 millones de dólares; de esta suma, las exportaciones fueron de 1.177 millones de dólares. El servicio laboral realizado por contrata en el exterior fue de 860,7 millones de dólares y 1.883 ingenieros, técnicos y trabajadores de servicio laboral fueron enviados al extranjero.
12. Uso de capitales foráneos (estadística recabada de las empresas de inversión foránea y programa de ayuda de fondos internacionales):
En 1999, Shaanxi tenía 157 proyectos de participación foránea e hizo uso real de un total de 265 millones de yuanes de fondos foráneos, y en la provincia había acumulado un total de 2.980 empresas de inversión foránea. La Brothers de Japón, la MCME de Estados Unidos, la Philips de Holanda, la Northern Electronics de Canadá y otras transnacionales han creado subsidiarias en Shaanxi. Desde 1983, año en que nació la primera empresa de inversión foránea en Shaanxi, hasta el año 1999, fueron aprobados 2.971 proyectos de uso de capitales foráneos y se hizo uso real de un total de 2.745 millones de dólares por concepto de fondos foráneos
13. Industrias pilares: Electrónica, maquinaria, industria química, energía, alimentos y turismo.
IV. Telecomunicaciones
1. Tasa de posesión de teléfonos (alámbricos e inalámbricos)
En la actualidad, Shaanxi tiene una capacidad de 2.532.000 líneas telefónicas de control programado y otra de más de 4 millones de líneas para teléfonos fijos y móviles mediante conmutación.
2. Radio y televisión
En la provincia hay 11 estaciones de radiodifución, siendo de mayor escala la Radio Popular de Shaanxi. Gracias al rápido desarrollo de la televisiva, Shaanxi dispone ahora 11 estaciones de televisión.
V. Transporte
1. Ferrocarriles
Shaanxi tiene 13 ferrocarriles. La Estación de Tren de Xi'an y sus estaciones de ordenamiento de trenes forman el mayor nulo de transporte ferroviario en el noroeste del país en conexión con el suroeste, el este y el norte de China. La construcción de un nuevo ferrocarril que comunica el sur con el norte de la provincia progresa sin inconvenientes y relajará pronto "el cuello de botella" que estorba el desarrollo económico en el norte y el sur de Shaanxi.

2. Carreteras
Las carreteras de la provincia se irradian en todas las cuatro direcciones tomando como el centro la ciudad de Xi'an, pasa por la cual nueve carreteras nacionales. Se han abierto al tráfico 385 kilómetros de autopistas. Las carreteras llegan a todos los cantones y al 95 por ciento de las aldeas administrativas.

3. Aviación civil (incluidos los aeropuertos y las pistas terminadas y en construcción)
El Aeropuerto de Xianyang, Xi'an, de primera clase nacional, permite despegar y aterrizar a todo tipo de aviones grandes y medianos. Este aeropuerto es el mayor empalme de transporte aéreo en el noroeste de China. Se han iniciado su transformación y ampliación. Por ahora tiene 119 vuelos nacionales e internacionales, de los cuales la mayoría lleva a 51 ciudades del país.
VI. Focos y proyectos de captación de capitales foráneos
Instalaciones infraestructurales, industria química, medicina, metalurgia, maquinaria, electrónica, industrias ligera y alimenticia y materiales de construcción
VII. Políticas de captación de capitales foráneos
Estipulaciones del gobierno popular provincial de Shaanxi sobre el estímulo a la inversión foránea
Artículo 1: Con el fin de mejorar aún más el ambiente de inversión y estimular la inversión foránea en la provincia, se elaboran las presentes estipulaciones de acuerdo con las leyes y reglamentos estatales concernientes y considerando las condiciones reales de la provincia.

Artículo 2: En estas estipulaciones las empresas de inversión foránea se refieren a las empresas de capital chino-foráneo, de cooperación chino-foránea y de capital foráneo exclusivo establecidas de conformidad con las estipulaciones estatales pertinentes.

Artículo 3: Para las empresas de inversión foránea, la tarifa de uso de tierra se calcula y recauda con trato preferencial según las siguientes normas:

1. Las empresas de inversión foránea dedicadas a la exportación, con tecnologías avanzadas, dedicadas a los proyectos de construcción de la agricultura, la silvicultura y la ganadería, la energía y el transporte, o dedicadas al beneficio público, estarán exentas de la tarifa de uso de tierra.

2. Las empresas productivas ordinarias de inversión foránea estarán exentas de la tarifa de uso de tierra durante la mitad del período contractual, y de la mitad de dicha tarifa en los años subsiguientes conforme al estándar prescrito por el Estado.

3. Los proyectos firmados antes de promulgadas las presentes estipulaciones y tomando la tarifa de uso de tierra como aportación de la parte china para la cooperación, deberán continuar pagando la tarifa de uso de tierra según el estándar establecido en el contrato original.

Artículo 4: Se estimula a los empresarios foráneos a explorar tierras por áreas en la provincia mediante contrata y arrendamiento, y a dedicarse al desarrollo, utilización y gestión de proyectos de instalaciones infraestructurales y otros proyectos de construcción con carácter productivo. El período máximo de uso de tierra podrá ser de 70 años. Durante el período de uso, la tierra explorada podrá ser transferida, arrendada, hipotecada y dejada en herencia por el usuario. En este caso el departamento de administración de tierra se encarga de la tramitación y cobra el servicio partiendo del trato preferencial.

Artículo 5: Los empresarios foráneos pueden invertir en las siguientes formas:

1. Establecer empresas de gestión con capital chino-foráneo, de cooperación chino-foránea y de capital foráneo exclusivo:

2. Desarrollar el comercio compensatorio, el procesamiento con muestras o materiales llegados del exterior, el montaje de piezas suministradas del exterior y la producción cooperativa;
3. Manejar empresas industriales y comerciales de propiedad estatal o colectiva mediante contrata y arrendamiento;

4. Comprar pequeñas empresas estatal, colectiva e individual;

5. Hacer inversiones de otras maneras permitidas por las leyes y reglamentos.

Artículo 6: En el caso de la inversión foránea, las empresas productivas dedicadas a la exportación o con tecnologías avanzadas, los proyectos de agricultura, silvicultura y ganadería y de energía, transporte y beneficencia pública, así como las empresas de diferentes tipos establecidas en las zonas subdesarrolladas de la provincia, estarán exentos del impuesto a la renta local, el impuesto a los bienes raíces urbanos y el impuesto a la licencia y placa de vehículo y barco. Las empresas productivas ordinarias establecidas en la zona urbana de Xi'an estarán exentas del impuesto a la renta local, el impuesto a los bienes raíces urbanos y el impuesto a la licencia y placa de vehículo y barco durante el 60% del período de gestión a contar del inicio de este período. Después de vencido el plazo de exención de los impuestos, si las empresas o proyectos tienen dificultad de pagarlos, podrán gozar de una reducción adecuada previo informe al departamento tributario y contando con su aprobación.

Artículo 7: Si las empresas de inversión foránea necesitan acelerar la amortización de los activos fijos por causas especiales, deben presentar una solicitud, informar del caso y obtener la aprobación del departamento encargada de ellas para poder acelerar la amortización con su permiso.

Artículo 8: Las empresas de inversión foránea deben obtener una balanza equilibrada de pagos en divisas a través de la exportación de sus propios productos. En cuanto a los proyectos de introducción de tecnologías avanzadas y los proyectos de agricultura, energía, transporte e instalaciones de telecomunicaciones aprovechando fondos foráneos, si tienen dificultades temporales en la balanza de pagos en divisas, bajo el prerrequisito de garantizar el cumplimiento de las tareas de exportación fijadas por el Estado y la provincia para generar divisas, las localidades pueden exigirles las listas de mercancías y presentarlas al Departamento Provincial de Cooperación Económica y Comercio con el Exterior, y una vez obtenida su aprobación, las empresas de inversión foránea podrán comprar productos nacionales en renminbi y exportarlos a través de los canales de venta de sus socios foráneos, realizando así una compensación global y una balanza equilibrada de pagos en divisas. Se estimula a los empresarios foráneos a invertir en la construcción de infraestructuras y el desarrollo de otros proyectos productivos en las zonas estandarizadas de desarrollo económico y de altas tecnologías de la provincia. Previa la aprobación se les permite realizar un desarrollo integral y una compensación global y tener una balanza equilibrada de pagos en divisas. Cuando las empresas de inversión foránea producen y venden productos sustitutivos de los importados en el mercado nacional, estos productos pueden ser saldados en divisas parcial o totalmente previa la aprobación del departamento de administración de divisas. En caso de que las empresas de inversión foránea necesiten ceder
@
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688