spanish.china.org.cn | 24. 10. 2014 | Editor:Lety Du Texto

Foto de Xi Jinping con su hija

Palabras clave: Foto de Xi Jinping con su hija

Foto de Xi Jinping con su hija

En bicicleta con su hija en la ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian.

   Google+