Vicepresidentes del Comité Nacional de la CCPPCh

(por número de trazos de los apellidos chinos):

Wang Zhongyu Liao HuiLiu Yandong (f.) Ngapoi Ngawang Jigme (Tibet)

Ba JinPagbalha Geleg Namgyai (Tibet) Li GuixianZhang Siqing

Ding Guangxun Henry Ying Tung Fok Ma Man Kei Bai Lichen (Hui)

Luo HaocaiZhang KehuiZhou Tienong Hao Jianxiu (f.)

Chen Kuiyuan Abulait Abudurexit (Uygyr) Xu KuangdiLi  Zhaozhuo (Zhuang)

Huang MengfuWang XuanZhang HuaixiLi Meng Tung Chee Hwa Zhang Meiying(f)  Zhang Rongming(f)

(Datos reunidos hasta el año 2004,spanish.china.org.cn)

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000