Vicefiscales Generales de la Fiscalía Popular Suprema

Zhang Geng     Qiu Xueqiang    Hu Kehui

Zhu Xiaoqing   Zhao Hong   Wang Zhenchuan   Jiang Jianchu

(Datos reunidos hasta el año 2004,spanish.china.org.cn)

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000