Miembros de la CMC

Liang Guanglie            Li Jinai                      Liao Xilong          Chen Bingde

Qiao Qingchen           Zhang Dingfa             Jing Zhiyuan

(Datos reunidos hasta el año 2004,spanish.china.org.cn)

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000