Miembros del Buró Político del Comité Central

(por número de trazos de los apellidos chinos):

Wang Lequan, Wang Zhaoguo, Hui Liangyu (etnia Hui), Liu Qi, Liu Yunshan, Li Changchun, Wu Yi (femenino), Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Zhang Lichang, Zhang Dejiang, Chen Liangyu, Luo Gan, Zhou Yongkang, Hu Jintao, Yu Zhengsheng, He Guoqiang, Jia Qinglin, Guo Boxiong, Huang Ju, Cao Gangchuan, Zeng Qinghong, Zeng Peiyan, Wen Jiabao.

(Datos reunidos hasta el año 2004,spanish.china.org.cn)

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000