Vicepresidentes del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional

Wang Zhaoguo Li Tieying Ismail Amet (Uygur) He Luli

Ding Shisun Cheng Siwei Xu Jialu Jiang Zhenghua

Gu Xiulian (f.) Raidi (Tibetan) Sheng Huaren Lu Yongxiang

Uyunqimg(f. Mongolia) Han Qide Fu Tieshan

(Datos reunidos hasta el año 2004,spanish.china.org.cn)

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000